Reklamacja

Reklamacja w czasie objętym gwarancją

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, wgniecenia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

Gwarancja:


1. Udziela się 6 miesięcznej gwarancji począwszy od dnia wystawienia rachunku. W przypadku zakupu nowego urządzenia 2 letnia gwarancja producenta.
2. Naprawy gwarancyjne nie obejmują uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego transportowania, oraz uszkodzeń mechanicznych.
3. W przypadku awarii nabywca informuje telefonicznie GASTROM o zaistniałej sytuacji.
4. Nabywca dostarcza urządzenie do SERWISU na koszt własny.
5. SERWIS odsyła urządzenie po naprawie na koszt GASTROM.
6. Uszkodzenie sprzętu ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą w okresie 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do SERWISU GASTROM.
7. W przypadku sprowadzenia uszkodzonego elementu od producenta zagranicznego czas naprawy gwarancyjnej może wydłużyć się z 14 do 30 dni.Niezgodność towaru z warunkami umowy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Firma GASTROM jest zobowiązana do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy, towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i opisem reklamacji.
Przesyłki wysyłane na koszt firmy GASTROM nie będą odbierane.

Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru, sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez dostawcę i odbiorcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy kurierskiej, firma GASTROM kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia.

Wymiana towaru

W przypadku niezadowolenia z urządzenia, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki towaru pokrywa kupujący. Ponowna wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru. Prosimy jednak o uprzednie skontaktowanie się z obsługą sklepu i rezerwację pożądanych wersji urządzeń.

Pozostałe informacje

Szanowni Klienci, jeżeli odesłanie urządzenia przysparza Wam trudności związane z brakiem umowy z firmą kurierską, prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Postaramy się wysłać własne zlecenie odbioru do jednego z dostawców, z którymi współpracujemy.

Z poważaniem

GASTROM.pl

Powered By OpenCart © 2024 II Website Prussakowski